Pikrinezuur.

De structuur formule van pikrinezuur naast die van TNT.
Pikrinezuur of 2,4,6-trinitrofenol is een stof die wordt gebruikt in biologische (of medische) toepassingen (cel en weefselonderzoek): als kleurstof en fixatiemiddel. Er zijn veel recepten bekend. Helaas kleven een aantal flinke nadelen bij het gebruik van pikrinezuur. Enerzijds de giftigheid van deze stof en anderzijds de problematiek bij de opslag van deze stof. Pikrinezuur moet altijd vochtig of nat worden opgeslagen, want: IN DROGE TOESTAND IS PIKRINEZUUR ZEER EXPLOSIEF!!!.

INHOUD:

 1. Practische toepassingen van pikrinezuur.
 2. Fysische eigenschappen en gevaren.
 3. Transport en opslag.
 4. Ontploffingsgevaarlijke stof.
 5. Praktijkgevallen.
 6. Geraadpleegde bronnen.
Practische toepassingen van pikrinezuur.


Fysische eigenschappen en gevaren.

Hieronder staan een aantal gegevens die betrekking hebben op de gevaren van pikrinezuur.

Naam: Pikrinezuur, picrinezur

2,4,6-Trinitrofenol

1-hydroxy-2,4,6-trinitrobenzeen
Formule: HOC6H2(NO2)3
Smeltpunt: 122 °C
Oplosbaarheid in water: 1,4 g/100 ml
Ontledingstemperatuur: beneden het kookpunt (ca. 215°C)
CAS-nummer: 88-89-1
Grenswaarden: Wettelijk: 0,1 mg/m3
H-zinnen: 201-(301+311+331)
P-zinnen: 210-280-(301+3100-312
Etiket: Explosief
GHS01

Signaalwoord: GEVAAR
Giftig
GHS06
Toxiciteit: Oraal LD50: 200 mg/kg (rat)
Reacties: Ontleedt explosief onder vorming van giftige gassen (o.a. CO en NO2). De stof is een sterk oxidatiemiddel en reageert heftig met reducerende en brandbare stoffen met kans op brand en explosie. In water opgelost in pikrine zuur een sterk zuur en reageert heftig met basen. De stof is corrosief. Pikrinezuur reageert met veel metalen, waarbij waterstofgas ontstaat. Spontane verbranding treedt op als de stof reageert met aluminium bij aanwezigheid van vocht. Pikrinezuur is zeer brandgevaarlijk.
Explosiegevaar: Fijn verdeeld stof is met lucht explosief, kans op explosie door wrijven, stoten of verhitting.
Transport en opslag.

Anderszijds kunnen we op het VIB (Veiligheids Informatie Blad of MSDS (Material Data Sheet)) meer indringende waarschuwingen vinden.
Emergency Overview:

..."DANGER! KEEP WET. EXPLOSIVE IF DRY. FLAMMABLE SOLID. CAUSES SEVERE EYE IRRITATION. HARMFUL IF SWALLOWED...."


Er wordt geadviseerd om de stof vochtig of nat te houden, hierbij gaat men uit van minimaal 30% water (dit komt neer op 30 g water op 70 g pikrinezuur).

In welke vorm wordt pikrinezuur geleverd? Antwoord: nat of in oplossing!

Ontploffingsgevaarlijke stof.

Pikrinezuur staat op de lijst van ontploffingsgevaarlijke stoffen van het Afleveringsbesluit ontploffingsgevaarlijke stoffen (Stcrt. 228, 1979). Op deze lijst zien wij ook een aantal bekende explosieven, waaronder: TNT, glyceroltrinitraat (nitroglycerine), pikraminezuur, knalkwik, nitrocellulose en pikrinezuur. Ook de zouten van pikrinezuur staan op deze lijst.

ECHTE LINKE SOEP DUS!


Praktijkgevallen.

Zijn er op laboratoriumschaal (of in het onderwijs) praktijkvoorbeelden bekend van ongelukken met pikrinezuur? Ik ken ze niet, maar ongetwijfeld bestaan ze, maar ik kan ze nergens vinden. De cases die ik hier bespreek hebben betrekking op de aanwezigheid van pikrinezuur op ongewenste plaatsen.


Geraadpleegde bronnen.

 1. Diverse bronnen over gevaarlijke stoffen (Chemiekaarten, MSDS)
 2. J. A. Schraag (samensteller); Handboek voor het Onderwijs in de practische biologie (HABOB); Muusses, Purmerend (19??); pag. III B1-1, III B4-4.
 3. Catalogus: ALDRICH
 4. Catalogus: SIGMA
 5. Catalogus: MERCK
 6. Catalogus: FLUKA
 7. Catalogus: BDH

Top

Linke Soep! HOME