Kaliumchloraat.

Technische details en literatuur. Conclusies

Is het veilig om in de klas demonstratieproeven te doen met kaliumchloraat? Deze vraag was reeds in het voorjaar van 2000 een heet onderwerp van discussie bij de TOA-discussiegroep. Drie pagina's over kaliumchloraat in de schoolpraktijk. De forse verzameling aan feiten en meningen die hierbij naar voren kwam leverde genoeg materiaal op voor 'Linke Soep'
Deze pagina geeft achtergrond informatie over kaliumchloraat als gevaarlijke stof.

Klik hier voor de conclusies.


Naam: Kaliumchloraat
Formule: KClO3
Smeltpunt: 356 C
Ontledingstemperatuur: 400 C
CAS-nummer: 3811-04-9
Grenswaarden:
DNEL-inhalatie-lange termijn-systematische effecten: 5,8 mg/m3
DNEL-huid-lange termijn-systematische effecten: 3,5 mg/kg/dag
*DNEL=Derived No Effect Level
H-zinnen: 271-(302+332)-411
P-zinnen: 220-273
Etiket: Oxiderend
GHS03
Schadelijk
GHS07
Milieugevaarlijk
GHS09
Reacties: Kan explosief ontleden, vooral bij (minimale) aanwezigheid van organisch materiaal.
Vormt met veel stoffen explosieve mengsels.

Hieronder zijn een aantal items verzameld die betrekking hebben op een aantal aspecten van kaliumchloraat: de ontleedbaarheid, de ontleedbaarheid bij aanwezigheid van mangaan(VI)oxide (bruinsteen> de reactiviteit.
CONCLUSIES.


Geciteerde literatuur:

  1. Chemiekaarten; SDU, Den Haag
  2. L. Bretherick; "Handbook of Reactive Chemical Hazards"; 1995; Butterworth/Heineman, Londen; p. 1268)
  3. Material Safety Data Sheet (MSDS). De MSDS van kaliumchloraat.

Top

Linke Soep! HOME