Fluorwaterstofzuur

Het is soms wel eens verrassend wat je allemaal kunt tegenkomen in de chemicaliënvoorraad op een middelbare school. Het komt wel eens voor dat er stoffen zijn die 'gekregen' zijn, bijvoorbeeld afkomstig van een opgedoekt laboratorium of een ander soort "schenking" aan de school. Soms staan er stoffen bij die nooit worden gebruikt, in ieder geval niet in de lespraktijk. Maar tijdens de tweede fase kan daar wel eens verandering in komen. Leerlingen kunnen wel eens om bepaalde stoffen voor hun onderzoek vragen. En als zo'n stof toevallig al jaren op de plank staat, waarom zou je het dan niet gebruiken?
Zo'n stof hoeft echt geen exotische naam te hebben: het kan chemisch gezien best wel een voor de hand liggende simpele samenstelling hebben, maar kan ondertussen toch gevaarlijk zijn. Als de begeleider geen notie heeft van bepaalde gevaren, kan dit wel eens vervelende gevolgen hebben.

Een voorbeeld van zo'n stof is fluorwaterstofzuur. Verkeerd gebruik (of zelfs het morsen!) van deze stof kan levensgevaarlijke situaties doen ontstaan. (Overigens is het wel zo dat HF geen verboden stof is. En het is niet ongewoon dat deze stof op b.v. een HBO-instelling aanwezig is.


Om een beeld te krijgen van de gevaren van waterstoffluoride, volgt een overzicht met gegevens, die zijn gebaseerd op diverse veiligheidsinformatie. Het is echter nuttig om eerst eens even te kijken wat de ARBO-wetgeving over het gebruik van deze stof op de werkplek zegt. Het blijkt namelijk dat waterstoffluoride in een adem wordt genoemd met de zeer giftige cyaanverbindingen. Hieronder een citaat uit de ARBO-beleidsregels:

Beleidsregel 4.4 -4 Noodhulp bij vergiftiging door zeer giftige stoffen
Grondslag: Arbobesluit artikel 4.4, derde lid.

Ten aanzien van de aanwezigheid van of het werken met cyaanverbindingen, respectievelijk waterstoffluoride worden de volgende voorzieningen adequaat geacht ter beperking van de gevolgen van een ongewilde gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.4, derde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

............. 2. Indien gewerkt wordt met of in aanwezigheid van fluorwaterstof (HF):

a. is een protocol aanwezig waarin aangegeven is wie bij een incidentele blootstelling van personen aan waterstoffluoride medicamenten mag toedienen en hoe de verdere medische noodhulp is geregeld;

b. is de in het protocol aangewezen persoon deskundig op het gebied van de behandeling van waterstoffluorideblootstelling;

c. is in een speciale EHBO-kit een voldoende hoeveelheid calciumgluconaat 10%, een hoeveelheid 2,5% calciumgluconaat hydrogel voor applicatie op de huid en calciumgluconaat 10% oplossing voor het indruppelen van de ogen, op de arbeidsplaats aanwezig om beschadiging door waterstoffluoride van de huid of de ogen van alle mogelijke slachtoffers adequaat te bestrijden..........

TOELICHTING:

Beleidsregel 4.4 -4 Arbobesluit

........... Waterstoffluoride is een sterk etsende stof, die in toenemende mate als reinigings- en ontsmettingsmiddel wordt toegepast. Bij huidcontact treedt voelbare beschadiging pas met enige vertraging op. Uiteraard dienen bij gebruik de noodzakelijke preventieve voorzieningen te worden getroffen. Er gebeuren echter relatief veel ongelukken bij het beroepsmatig toepassen van dit middel.
Indien de huid is blootgesteld aan waterstoffluoride dringt een deel van het fluorwaterstof door de huid het onderliggende weefsel binnen. Langdurig spoelen met koud water verwijdert alleen de hoeveelheid fluorwaterstof die op de huid of vlak onder de huid aanwezig is. Aangezien de weefselvernietigende werking van waterstoffluoride heel lang kan doorgaan is het noodzakelijk het dieper liggende weefsel te beschermen door middel van het omspuiten van de getroffen huid met een 10% Ca-gluconaat oplossing. De toepassing van 2,5% calciumgluconaat hydrogel als huidapplicatiemiddel is zinvol tijdens de overbrugging tot deskundige (para)medische hulp beschikbaar is.
In het protocol wordt beschreven wie de behandeling na blootstelling aan waterstoffluoride uitvoert.Naam: Fluorwaterstofzuur, waterstoffluoride 30%
Formule: HF (aq)
Smeltpunt: <35°C
Kookpunt: 55-110°C
Dampspanning 20°C: 33-200 mbar
CAS-nummer: 7664-39-3
Grenswaarde: Wettelijk: (als Fluor): 1 mg/m3 15 minuten
DNEL*)-inhalatie-lange termijn-systematische effecten: 1,5 mg/m3
DNEL-inhalatie-korte termijn-systematische effecten: 2,5 mg/m3

*)Derived Low Effect Level
H-zinnen: (300+310+330)-314-EUH071
P-zinnen: 260​‐​262​‐​280​‐​(304+340)​‐​(302+350)​‐​ (303+361+353)​‐(​305+351+338)​‐​315​‐​403​‐​405
Etiket: Zeer giftig
GHS06
Corrosief
GHS05
Reacties: Reageert heftig met metalen onder vorming van waterstof.
Vormt aan de lucht bijtende dampen, die zwaarder zijn dan lucht en zich over de grond verspreiden.
Tast glas en silicaathoudende materialen aan.
(*TGG (tijdgewogen gemiddelde) van 15 minuten. De MAC-waarde is dan de gemiddelde waarde gemeten over een tijdspanne van 15 minuten. Omdat de MAC-waarde van HF tevens de wettelijke grenswaarde is, mag deze niet overschreden worden.)

Gezien de bovenstaande gegevens kun je concluderen dat er acuut gevaar bestaat als de stof zich verspreid in een ruimte. Er treedt gevaar op voor ernstige vergiftiging door de vorming van gevaarlijke dampen.
Bovendien is de stof zeer gevaarlijk bij huidcontact, omdat het door de huid wordt opgenomen.


Symptomen bij contact met het lichaam.

De volgende symptomen die optreden bij contact met het lichaam zijn vermeld die optreden bij contact met het lichaam, die zijn vermeld:

GEEN LEKKER GOEDJE DUS!


Hieronder zijn een aantal cases verzameld die betrekking hebben op fluorwaterstofzuur.Voor medische achtergronden betreffende fluorwaterstofzuur zie de site van eMedicine-Medscape (USA).

Geciteerde literatuur:

  1. Diverse bronnen over gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld MSDS, Chemiekaarten, etc.
  2. Handboek ARBO-Besluit; 3e druk; 2000; SDU Uitgevers, Den Haag

Top

Linke Soep! HOME