Chroom(VI)-verbindingen

1. Gevarenoverzicht van ammoniumdichromaat.

Naam: Ammoniumdichromaat, ammoniumbichromaat
Formule: (NH4)2Cr2O7
Smeltpunt: ontleedt beneden het smeltpunt
CAS-nummer: 7789-09-05
Wettelijke grenswaarde: 0,001 mg/m3
H-zinnen: 272-301-312-314-317-330-334-340-350-360-372-410
P-zinnen: 201-220-260-273-280-284
Etiket: Brandbevorderend
GHS03

Signaalwoord: GEVAAR
Zeer giftg
GHS06
Schadelijk bij langdurige
        blootstelling
GHS08
Corrosief
GHS05
Gevaarlijk voor het milieu
GHS09
Reacties: De stof kan bij verhitting tot thermische explosie komen.
De stof ontleedt zelfonderhoudend bij verhitting boven 225oC onder vorming van stikstof en volumineus groen chroom(III)oxide met kans op brand en explosie.
De stof is een sterk oxidatiemiddel en reageert heftig met brandbare en reducerende stoffen.
De oplossing in water is sterk zuur en reageert heftig met basen en is corrosief.

Acute symptomen bij contact met het lichaam.

Chronische gevolgen

2. Chronisch schadelijke eigenschappen van chroom(VI)-verbindingen.

Onder chroom(VI)-verbindingen wordt verstaan:

Risicoschatting van reproductie toxiciteit.

In het rapport van de Gezondheidsraad uit 2001 (lit.3) worden aanbevelingen gedaan aangaande de mogelijke giftigheid op de voortplanting van chroom(VI)-verbindingen in het algemeen.

Risicoschatting van mutagene eigenschappen.

Chroom(VI)verbindingen zijn ingedeeld in categorie 1A van mutagene stoffen (EU-verordening EU 2017/776). 

Risicoschatting van carcinogeniteit.

Chroom(VI)verbindingen zijn ingedeeld tot categorie 1A van kankerverwekkende stoffen.

De Gezondheidsraad (lit. 2) in zijn onderzoek, welke in opdracht van het Ministeries WVC en SZW een beroepsmatige blootstellings-grenzen voor verschillende chroomverbindingen, een aantal aanbevelingen gedaan.

Een extra kankerrisico wordt geschat op:


Deze risicoschatting mag lineair worden ge-extrapoleerd.

Vooral vanuit de industrie is er epidemiologisch onderzoek gedaan onder fabrieksarbeiders die werkten met chromaathoudende stoffen. Vooral longkanker, maar ook in enkele gevallen van kanker aan het strottehoofd en neusholte zijn gerapporteerd bij deze groep arbeiders. De kankerverwekkende eigenschappen hebben in ieder geval alleen betrekking op het inademen van de stof. Er wordt een genotoxische werkingsmechanisme verondersteld (werking op het erfelijk materiaal)


Geraadpleegde bronnen:

 1. Chemiekaarten; 2005; TNO-Arbeid, VNCI, Ten Hagen Stam, Den Haag
 2. Chromium and its inorganic compounds; 1998; Gezondheidsraad, Rijswijk
 3. Chromium VI and its compounds; 2001; Gezondheidsraad, Rijswijk
 4. Stoffen- en preparatenrichtlijn (Wet milieugevaarlijke stoffen, WMS); update 2005; Koninklijke Vermande; Den Haag
 5. Handboek ARBO-besluit; 2000; SDU-uitgevers, Den Haag
 6. AI-6. Werken met kankerverwekkende stoffen en processen; 2e druk; 2000; SDU-uitgevers

Top

Terug naar de inleidende pagina.

Terug naar LINKE SOEP!