Overzicht van gegevens. Conclusies.

Terug naar de inleidende pagina.

De onderstaande tabellen geven een beperkt overzicht van een aantal eigenschappen en gevaren van alkalimetalen. (Deze gegevens zijn van diverse bronnen ontleend)


Klik hier voor conclusies en aanbevelingen.
Naam: Lithium
Formule: Li
Smeltpunt: 180 C
Kookpunt: ca. 1342 C
Zelfontbrandingstemperatuur: niet opgegeven
Dichtheid: 0,53 g/cm3
CAS-nummer: 7439-93-2
DNEL*)-inhalatie-lange termijn-systemische effecten:
DNEL-huid-lange termijn-systemische effecten:

*)DNEL=Waarde voor een afgeleide dosis zonder effect op de gezondheid.
4,2 mg/m3
12 mg/kg/dag

H-zinnen: 260-314-EUH014
P-zinnen: 223-(231+232)-280-(305+338+351)-(370+378)-422
Etiket: Ontvlambaar
GHS02

Signaalwoord: GEVAAR
Corrosief
GHS05
Reacties: Reageert heftig met water en waterdamp onder vorming van het licht ontvlambare waterstofgas en nevels van lithiumhydroxide.
Reageert heftig met zuren, oxidatiemiddelen en veel andere verbindingen, zelfs met zand en asbest met kans op brand en explosie.
Blusmiddelen: Speciaal bluspoeder, GEEN andere blusstoffen (water, koolzuur, schuim, halonen, en zand).

Naam: Natrium
Formule: Na
Smeltpunt: 98 C
Kookpunt: 883 C
Zelfontbrandingstemperatuur: 120-125C
Dichtheid: 0,97 g/cm3
CAS-nummer: 7440-23-5
DNEL: niet vastgesteld
H-zinnen: 260-314-EUH014
P-zinnen: 223-(231+232)-280-(305+338+351)-(370+378)-422
Etiket: Ontvlambaar
GHS02

Signaalwoord: GEVAAR
Corrosief
GHS05
Reacties: Reageert heftig met water en waterdamp onder vorming van het licht ontvlambare waterstofgas en bijtende nevels van natriumhydroxide. Kans op explosie.
Vormt in vochtige lucht gemakkelijk peroxiden
Reageert heftig met halogenen, halogeenkoolwaterstoffen, zuren en kooldioxide.
Reageert heftig met halogeniden en oxiden van zware metalen.
Blusmiddelen: Speciaal bluspoeder, droog zand. GEEN andere blusstoffen (water, koolzuur, schuim, halonen).

Naam: Kalium
Formule: K
Smeltpunt: 63 C
Kookpunt: 770 C
Zelfontbrandingstemperatuur: 440 C
Dichtheid: 0,86 g/cm3
CAS-nummer: 7440-09-7
DNEL: niet vastgesteld
H-zinnen: 26-314-EUH014
P-zinnen: 223-(231+232)-280-(305+338+351)-(370+378)-422
Etiket: Ontvlambaar
GHS02
Signaalwoord: GEVAAR
Corrosief
GHS05
Reacties: Reageert heftig met water en waterdamp onder vorming van het licht ontvlambare waterstofgas en bijtende nevels van kaliumhydroxide. Kans op explosie.
Reageert heftig met oxidatiemiddelen, halogeenkoolwaterstoffen en vele andere stoffen.
Vormt gemakkelijk peroxiden.
Kan spontaan aan de lucht ontbranden, vooral bij vochtige lucht.
Blusmiddelen: Droog zand. GEEN andere blusstoffen (water, koolzuurpoeder en halonen).

CONCLUSIES en AANBEVELINGEN


CONCLUSIES.

Onderstaande conclusies met betrekking tot het gebruik van alkalimetalen en water, zijn mede gebaseerd op de bijdragen van TOA's en anderen via de toa_poa discussiegroep.

AANBEVELINGEN.
Deze aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van alkalimetalen en water, zijn mede gebaseerd op de bijdragen van TOA's en anderen via de toa_poa discussiegroep.

Top

Terug naar de inleidende pagina.

Linke Soep! HOME